หลักสูตร"ศาสตร์การให้คำปรึกษา แก่นักเรียนยุคดิจิทัล"
ชื่อ - สกุล : น.ส.ญาดา กาป้อง
หลักสูตร : หลักสูตร"ศาสตร์การให้คำปรึกษา แก่นักเรียนยุคดิจิทัล"
ผู้จัด : มหวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :