การอบรมออนไลน์ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :