การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :