หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ :
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 20 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :