อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform )
ชื่อ - สกุล : นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์
หลักสูตร : อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform )
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 8
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :