หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอวิส จำกัด (มหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64145
ชั่วโมงอบรม : 9
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 18 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :