โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหย่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหย่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผู้จัด : lสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 19 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :