การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety PLatform)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety PLatform)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :