การอบรมเชิงปฎิบัติการความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการความมั่นคง ปลอดภัย ไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 29 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :