การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!" ผ่านระบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การอบรม "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!" ผ่านระบบออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 19 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 19 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :