ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 65060
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 25 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :