ความรู้เกี่ยวกับกัญชา และยาเสพติด
ชื่อ - สกุล : นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์
หลักสูตร : ความรู้เกี่ยวกับกัญชา และยาเสพติด
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 8
ปีการศึกษา : 65
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :