การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 65073
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 3 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 30 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :