อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 139
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :