งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70
ชื่อ - สกุล : นางทิพวรรณ จำปาแก้ว
หลักสูตร : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 4 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :