อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding for teacher Plus : C4T Plus Scratch) รหัสหลักสูตร 64093
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ศรีอักษร
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding for teacher Plus : C4T Plus Scratch) รหัสหลักสูตร 64093
ผู้จัด : สพฐ และ สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64093
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 23 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :