อบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding for teacher Plus : C4T Plus Unplugged 2) รหัสหลักสูตร 64095
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ศรีอักษร
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding for teacher Plus : C4T Plus Unplugged 2) รหัสหลักสูตร 64095
ผู้จัด : สพฐ และ สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64095
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 30 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :