อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ด้วยระบบ e- Learning
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ด้วยระบบ e- Learning
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1077
ชั่วโมงอบรม : 372
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 2 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :