การเขียนโปรแกรม Scratch
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรม Scratch
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64070
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 31 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :