ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (Al for Schools Level 1)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (Al for Schools Level 1)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 65030
ชั่วโมงอบรม : 8
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :