การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 05820236
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :