หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง
ชื่อ - สกุล : นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 25
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 3 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :