อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ศรีอักษร
หลักสูตร : อบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สพฐ และ สสวท
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 25 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :