ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีถาวะโรคซึมเศร้าภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ ศรีอักษร
หลักสูตร : ารอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีถาวะโรคซึมเศร้าภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้จัด : ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 15 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :