การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว10/2564
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว10/2564
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 36
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :