การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025)
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63025
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 3 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :