การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026)
ผู้จัด : สพฐ. และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 63026
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 3 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :