Python ขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดการ เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ มัธยมศึกษารหัสหลักสูตร 64199
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : Python ขั้นพื้นฐาน ส าหรับการจัดการ เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ มัธยมศึกษารหัสหลักสูตร 64199
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64199
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 26 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :