การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส หลักสูตร 64069
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมภาษา Python รหัส หลักสูตร 64069
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64069
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 30 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 2 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :