การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมScratch รหัส หลักสูตร 64070
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64070
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 4 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :