วิทยาการข้อมูล(Data Science) รหัส หลักสูตร 64066
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : วิทยาการข้อมูล(Data Science) รหัส หลักสูตร 64066
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 64066
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :