งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาต
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาต
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :