ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 16047
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 15 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :