วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 65060
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 4 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :