หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องส่งได้สบายกระเป๋า
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องส่งได้สบายกระเป๋า
ผู้จัด : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 65009
ชั่วโมงอบรม : 25
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :