เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
หลักสูตร : เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สสวท. ร่วมกับ ม.ราชภัฏอัตรดิตถ์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 10665
ชั่วโมงอบรม : 20
ปีการศึกษา : 2563
วันที่เริ่ม : 28 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :