หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 24
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 31 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :