การเขียนโปรแกรม Scrtach
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรม Scrtach
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 64070
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 28 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :