วิทยาการข้อมูล
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : วิทยาการข้อมูล
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 64066
ชั่วโมงอบรม : 16
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 2 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :