อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางลำแพน บูรณะชาติ
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวืทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 60991058
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 26 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 28 ตุลาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :