การอบรม TEPE 58305 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางลำแพน บูรณะชาติ
หลักสูตร : การอบรม TEPE 58305 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 58304
ชั่วโมงอบรม : 6
ปีการศึกษา : 2560
วันที่เริ่ม : 6 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2560
เอกสาร/หลักฐาน :