การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี "การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ชื่อ - สกุล : นายกิตติกร จ๋าวะนา
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี "การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ผู้จัด : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 120361
ชั่วโมงอบรม : 22
ปีการศึกษา : 2564
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :