การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออไลส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศศิวิมล หอมนวล
หลักสูตร : การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออไลส์
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 2
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :