ก้าวสู่การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ชื่อ - สกุล : นางกัลยา โนแก้ว
หลักสูตร : ก้าวสู่การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ผู้จัด : บริษัทอักษรเจริญทัศน์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 0
ชั่วโมงอบรม : 4
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 12 ตุลาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :