การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง
หลักสูตร : การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 24
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 18 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :