การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : กสศ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสาร/หลักฐาน :