เพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : เพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 1
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2567
วันที่เริ่ม : 22 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 22 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :