การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชิชีพทางการศึกษาออนไลน์ ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง
หลักสูตร : การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชิชีพทางการศึกษาออนไลน์ ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 2
ชั่วโมงอบรม : 3
ปีการศึกษา : 2567
วันที่เริ่ม : 22 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 22 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :