การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 62055
ชั่วโมงอบรม : 43
ปีการศึกษา : 2565
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :