การอบรมหลักสูตรการรู้ดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการรู้ดิจิทัล
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
รหัสหลักสูตร : 67
ชั่วโมงอบรม : 12
ปีการศึกษา : 2566
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 22 มีนาคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :